PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Gleba, na którą będzie rozkładany trawnik, powinna spełniać co najmniej wymagania gleby III klasy. Musi być oczyszczona z resztek pobudowlanych, gruzu, folii itp. oraz kamieni utrudniających prawidłowe ukorzenianie się trawnika.

2. Niedopuszczalne jest rozkładanie trawnika na torfie, glinie, piasku lub innych nieodpowiednich podłożach.

3. Dopuszczalne jest rozłożenie trawnika na przygotowanej wcześniej warstwie żyznej gleby wymieszanej z dodatkiem ok. 10 do 30 % piasku płukanego frakcji do 0,2 mm. Warstwa wegetacyjna grubości co najmniej 10 cm. Zapewni to przepuszczalność dla wody i optymalne warunki do rozwoju masy korzeniowej trawnika.

4. Podłoże musi zostać odpowiednio wymieszane i wyrównane, a struktura gleby powinna być jednolita. Niedopuszczalne są zagłębienia,
w których mogłaby się gromadzić woda.

5. Po przygotowaniu należy zwałować podłoże na „krzyż” a następnie lekko przegrabić.

6. Przed przystąpieniem do instalacji, glebę należy zasilić nawozem ukorzeniającym GreenPerfect w dawce 10 kg na 500m2. 
Do rozsypania nawozu należy używać rozsiewaczy mechanicznych.

7. W celu uniknięcia uszkodzenia trawnika przez krety, nornice itp., na przygotowane podłoże należy ułożyć tzw. „siatkę na krety”.
Siatkę układać na 10-cio centymetrowy zakład. Łączenia siatki zabezpieczyć szpilkami plastikowymi.